CLUB NATUR REJSER - vandreferie

Om Club Natur Rejser

Home
Indmeldelse
Endags vandreture og cykleture
REJSEMÅL
Planlagte rejser
Tilmelding
Om Club Natur Rejser
Om vandreferie
Pionér-rejser
Øvrige rejsemål
Cykelferie
Ferieaftener
ENGLISH
Links
Kontakt

Dette er Club Natur Rejser's 26. sæson. Natur Rejser har under forskellige former eksisteret i 36 år og er blevet samlingspunktet for naturelskere, som ønsker en aktiv ferie sammen med andre vandre- og naturinteresserede. Vi er små grupper på normalt 8-12 (max. 20) personer, som regel ligeligt fordelt på familier, venner og enlige - og i alle aldre.

BLIV MEDLEM:

Club Natur Rejser er ikke noget rejsebureau, men en forening, hvor du også har mulighed for at deltage i endags- og weekendture samt aftenarrangementer. Der kræves medlemsskab for at deltage i vores arrangementer og vandreferier.

Kontingentet for kalenderåret 2023 er kr 150. Beløbet kan indbetales til Danske Bank reg.nr.1551, konto nr.4065039745.

Som medlem vil du løbende få tilsendt nye programmer og nyhedsbreve.INDMELDELSE

BESTYRELSE:

Ingrid Kjeld, formand, ikjeld.ik@gmail.com
Jørgen Tornøe, næstformand, jt2610@hotmail.com
Else Kirstine Friis Knudsen, kasserer, efriisk@gmail.com
Kirsten Jensen, kirjen41@hotmail.com


FORRETNINGSFØRER:
Birger Madsen, birger2610@gmail.com - tlf. 61303810

VEDTÆGTER

§1. Navn og hjemsted.
a) Foreningens navn er Club Natur Rejser (CNR).
b) Hjemstedet er Rødovre kommune.

§ 2. Formål.
Foreningens formål er at fremme interessen for naturen og dens bevarelse, bl.a. ved at arrangere vandre-, cykle-, ski- og kanoture til naturområder i såvel indland som udland.

§ 3. Medlemmerne.
a) Som medlemmer kan alle optages, såfremt bestyrelsen ingen indvendinger har herimod.
b) Medlemsskabet gælder for et regnskabsår, 1/1-31/12
c) Medlemme, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål eller interesser, kan af denne ekskluderes af foreningen. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens af-gørelse for førstkommende generalforsamling, hvortil den ekskluderede har møde- og taleret.

§ 4. Kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling.
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b) Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 1/2-15/3.
c) Ethvert myndigt medlem har adgang og stemmeret samt er valgbar til bestyrelsen.
d) Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel pr. brev eller gennem Nyhedsbrev. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og evt. vedtægtændringsforslag.
e) Vedtægtsændringsforslag kan indgives af den samlede bestyrelse eller af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer og skal være formanden i hænde senest 15/12. Vedtægtsændringsforslag kan indplaceres hvor som helst i dagsordenens rækkefølge.
f) Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
g) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1) valg af dirigent
2) formandens beretning
3) godkendelse af regnskab
4) kontingentfastsættelse
5) indkomne forslag
6) valg af:
a) formand
b) bestyrelse + suppleanter
c) revisor + suppleant
7) eventuelt
h) Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

§6. Ekstraordinær generalforsamling.
a) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af den samlede bestyrelse eller efter skriftlig anmodning til formanden fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af de emner, som man ønsker behandlet .
b) Efter at anmodningen er kommet formanden i hænde, skal denne med 8 dages varsel indkalde til den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter modtagelse af anmodningen. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

§ 7. Valg og organisation.
a) Foreningen ledes af en formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer, som tilsammen udgør bestyrelse

b) Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning af generalforsamlingen på følgende måde:
Lige år: valg af formand og op til 2 bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode.
Ulige år: valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
Hvert år: vælges bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er mødt, og dens afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

d) Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv og nedsætter de nødvendige udvalg.

e) Bestyrelsen kan antage forretningsfører, turledere og anden fornøden lønnet medhjælp.

§ 8. Foreningens midler.
a) Foreningens regnskabsår er kalenderåret, 1/1-31/12.
b) Foreningens midler kan anbringes på bank- og girokonto.
c) Forretningsfører og kasserer tegner hver for sig foreningen økonomisk.

§ 9. Ansvar overfor tredjemand.
Medlemmerne, bestyrelse og aflønnede medhjælpere er ikke personlig ansvarlige for foreningens forpligtigelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.

§ 10. Foreningens opløsning.
a) Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.
b) Til ophævelse af foreningen kræves kvalificeret flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
c) Ved foreningens ophævelse tilfalder dens midler en naturbevarende forening / fond efter den ekstraordinære generalforsamlings beslutning.


Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16.03.2000.